Internetiviidad

Õigus
ÕIGUSTEADUSKOND. TEEMAPORTAALID
Artikli leidmine DOI numbri järgi
DOI number (Digital Object Identifier) on nt raamatu peatüki või ajakirjaartikli unikaalne number, mille järgi on artiklit võimalik veebis leida. DOI number sisaldub artikli bibliokirjes (nt Selcher, Wayne A. (2005)Use of Internet Sources in International Studies Teaching and Research.International Studies Perspectives (2),174-189. doi: 10.1111/j.1528-3577.2005.00201.x)
Eagle-i. Electronic Access to Global Legal Information
EAGLE-i jätkab populaarse multidistsiplinaarse veebiportaali Intute õigusinfo osa, kogudes, annoteerides ja uuendades õigusalaseid veebilehekülgi.
German Law Archive
Saksa seaduste tõlked inglise keelde, bibliograafiad, kohtulahendid
GlobaLex - eri maade õigusinfoallikad
Kord kuus uuendatav elektrooniline väljaanne, mis koondab ülevaateartiklid eri maade õigussüsteemidest ning infoallikatest koos linkidega
Karlsruher Virtueller Katalog
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
Open Science Directory
Elektrooniliste teadusajakirjade ühiskataloog, sisaldab andmeid umbes 13 000 internetis vabalt kättesaadava teadusajakirja kohta. Koostajatesks on EBSCO ja Hassleti Ülikooli Raamatukogu.
The World Law Guide
GlobaLex
GobaLex koondab juristide ja infospetsialistide krjutatud artikleid, mis on varustatud linkidega ning mis käsitlevad kogu maailma riikide õigussüsteeme, organisatsioonide tegevust. Lisatud on viidad ametlikele portaalidele, kodulehekülgedele ning dokumentide andmebaasidele.
CataLaw
Otsingumootoriga portaal õigusinfo leidmiseks Internetis
Guide to Estonian Legal System and Legal Research
Artikli vormis ülevaade Eesti õigussüsteemist ja inforessurssidest. Tekstis on lingid viidatud dokumentidele ja Eesti õigusinfosaitidele.
Juristisches Internetprojekt Saarbrücken
Saksamaa õigusinforessursid
Legal Scholarship Network
The Legal Scholarship Network (LSN) Sisaldab uurimistööde seeriaid, konverentside materjale, e-artikleid. Täistekstid osaliselt kättesaadavad.
Virtuelle Fachbibliothek Recht
Otsida saab õigusalaste raamatute, ajakirjade, artiklite kirjeid ning erinevaid andmebaase üle maailma.